Đây là ghi chép (notes) của Ls Trương Hữu Ngữ về M&A và các vấn đề khác liên quan đến luật kinh doanh. Để bắt đầu, mời đọc đôi lời giới thiệu ở đây. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về sách và các bài viết của Ls Trương Hữu Ngữ trên website chanhngu.vn và trang fb “Pháp Lý M&A Căn Bản”. Cảm ơn!

Subscribe to Chanhngu.vn’s Newsletter

Ngu Truong's Notes on M&A and Business Law

People

Lawyer, Author, Lifelong Learner